O SREDIŠČU OB DRAVI

Občina Središče ob Dravi
Občina Središče ob Dravi je vpeta med gričevnate Slovenske Gorice na severu in reko Dravo na jugu.
Na severu in zahodu meji na občino Ormož, na vzhodni strani na občino Nedelišće v R Hrvaški, na
jugu pa na hrvaško Zagorje. Razprostira se na 32 km², kjer živi okrog 2000 prebivalcev. Obsega 5
naselij: Središče ob Dravi, Obrež, Grabe, Godeninci in Šalovci. Občina je nastala z izločitvijo iz
občine Ormož konec leta 2006 in leži ob slovensko-hrvaški meji. Večji del naselja leži ob državni
cesti Ormož – Središče ob Dravi (G1-2). Prebivalci se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom, nekaj je
prehrambne, lesne, kovinarske industrije in storitvenih dejavnosti. Turistično ponudbo občine
dopolnjujeta bogata kulturna dediščina, enkratna in nedotaknjena narava, kar priča o skrbi in
povezanosti tukajšnjih ljudi z naravo. Utrip kraja dopolnjujejo številni tradicionalni lokalni dogodki in
prireditve, ki jih pripravljajo domača društva.
Središče ob Dravi je naselje, središče občine Središče ob Dravi. Večji del naselja leži ob državni cesti
Ormož – Središče ob Dravi in v bližini državne meje s Hrvaško. Središče ima bogato kulturno in
politično zgodovino. T.i. plac je glavni trg oz. jedro naselja Središče ob Dravi. Ob njem stoji
poznogotska podružnična cerkev Žalostne Matere Božje. Sredi trga stoji spomenik žrtvam druge
svetovne vojne, ki ga je zasnoval arhitekt Dušan Moškon. Na trgu se nahajata tudi občinska hiša ter
gasilski dom. Osrednji kulturni prostor je dvorana Sokolana, ki je bila zgrajena med leti 1923-27. V
neposredni bližini se nahaja še dvorana Orlana, ki pa je danes v uporabi kulturno prosvetnega društva.

POMEMBNEJŠE TOČKE:
Oljarna in mešalnica Središče
Tradicija proizvodnje bučnega olja v Središču ob Dravi sega v začetek 20. stoletja. Oljarna Središče se
s svojo preko stoletno tradicijo predelave 100% naravnega bučnega olja, uvršča v najvišji kakovostni
razred in med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila. Odlične bučnice iz
okoliških krajev z največ sonca Prlekije in Prekmurja, dajejo olju osnovo za dober proizvod, samo
olje, kot tudi drugi bučni izdelki pa so priznani tako doma kot v tujini.
»Hiša treh razumnikov«
Poleg sedanje središke osnovne šole se ob državni cesti nahaja hiša, kjer je bil tudi dom mladinskega
pisatelja in glasbenega ustvarjalca-dolgoletnega ravnatelja osnovne šole Središče Antona Kosija
(Slovenka sem, Slovenka čem ostati), pisatelja parapsihologa Martina Kojca (Učbenik življenja) ter
priznanega arhitekta Dušana Moškona.
Gradišče in Cirkevca
V zgodnjem srednjem veku se je naselje razvilo okoli stolpastega gradu na umetnem griču Gradišče.
Grad je bil porušen ob turških vpadih v 16. stoletju. Danes se na Gradišču nahaja športni park Trate z
več igrišči, ki so v uporabi domačega nogometnega društva.
Da je bilo območje naseljeno že v preteklosti, pričajo arheološke najdbe kamnitih sekir, rimskih
novcev in južno od Središča na njivi Cirkevca, ostanki antičnih stavb, posod, med ruševinami pa tudi
staroslovanski grobovi s pridatki. Tu je stala tudi prvotna središka cerkev sv. Jerneja z naselbino.
Krajinski park in reka Drava
Skoraj 50 % površine celotne občine spada pod Naturo 2000. Ob Dravi se razprostira krajinski park.
Za območje je značilna izjemna biotska pestrost. Poznavalci so tukaj opazili 105 vrst ptic gnezdilk, 15
vrst dvoživk, 9 vrst plazilcev in številne sesalce, med katerimi so najbolj značilni vidra, hrček in
bober, ki se je znova naselil. Otok v krajinskem parku je največji v Sloveniji. Ta neokrnjen svet je
poln rečnih rokavov in otokov, mnogih mrtvic, prodišč in trstišč. Ohranil se je zaradi varne
oddaljenosti naselij od reke in tako skoraj 2 km širok poplavni log predstavlja izjemno krajinsko
podobo v slovenskem in evropskem merilu. Največje bogastvo reke so njen svobodni tok in
razigranost ter neprestana rečna dinamika, ki kar naprej spreminja rečno pot. Obiskovalci se lahko po
krajinskem parku podajo z organizirano konjsko vprego, ki ponuja konjeniške aktivnosti, turistom pa omogoča spoznavanje izletniških točk po jahalnih poteh. Na pot ob Dravi pa se je možno podati tudi
po kolesarskih poteh.

Lokalne prireditve:
V občini se vsako leto odvije kar nekaj odmevnih prireditev, ki so zelo obiskane. V občini imamo
precej društev z dolgo tradicijo, zlasti na področju folklore, gasilstva, glasbe in športa. Med najbolj
odmevne in obiskane prireditve zagotovo sodita Praznik buč oz. Dan odprtih vrat Oljarne Središče ter
dirka starodobnih dirkalnih motociklov Slovenija Classic TT, ki je edina tovrstna dirka v Sloveniji.
V neposredni bližini občine Središče ob Dravi se lahko obiskovalci podajo tudi po okoliških vinskih
cestah do kmečkih turizmov in turističnih kleti.

Zgodovina:
Med reko Dravo in vinogradi je nastalo naselje Središče ob Dravi, katerega zgodovina sega daleč do
neolitika. Arheološke najdbe odkrivajo prazgodovinsko naselbino iz mlajše kamene dobe, rimske
novce in ostanke stavb s sledovi prejšnjih in zgodnjih slovanskih naselitev. Pisni viri omenjajo
Središče prvič v letu 1255. V srednjem veku se je naselje razvilo okoli stolpnega gradu, ki so ga Turki
kasneje ob svojih vpadih porušili. Postavili so ga gospodje Ptujski, ko so leta 1255 prejeli madžarski
fevd. Za Ptujčani so ga imeli Schaunbergi in Frankopani ter od leta 1490 Szekeliji. Turki so tu 1396
leta vstopili na ozemlje sedanje Štajerske. Kraj je pridobil trške pravice leta 1433. Iz originalne listine,
ki je shranjena v arhivu v Grazu piše, da je grofica Barbara Frankopanska na praznik Petra in Pavla
leta 1488 Središčanom le obnovila in potrdila trške pravice, ki so bile podpisane v starejši listini, ki je
zgorela v velikem požaru, ko je cesarska vojska 19. julija 1487 zažgala Ormož. Kraj so kasneje
večkrat izropali in požgali (1479 in 1532). Leta 1441 je kraj imel svojo mitnico in sodišče in do leta
1787 lastno sodstvo, a nikoli popolne avtonomije. Podložen je bil ormoškim graščakom. Leta 1704 so
kraj izropali Kruci. Središče ob Dravi je bila samostojna občina do leta 1958. Do leta 2006 je bila
vključena v občino Ormož. Od leta 2007 je spet samostojna občina kot pomembno obmejno središče.
Občinski praznik praznuje občina na 11. april, ko je bilo leta 1942 v mariborskih zaporih ustreljenih
največ talcev iz Središča.

KJE SMO